Ondersteuning

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Op school stimuleren we de kinderen in hun ontwikkeling. 

Uitgangspunt vormt het welbevinden van het kind: wanneer hij/zij zich lekker voelt op school, biedt dit voor het kind goede ontwikkelingskansen. Als de ontwikkeling desondanks wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp.
 

Bij ons op school is de zorgverbreding al sinds jaren een belangrijke pijler van ons onderwijs.

Juf Carla van Straaten is onze intern begeleider (IB-er). Zij coördineert de specifieke zorg voor kinderen. Het gaat dan voornamelijk om kinderen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen, maar ook voor kinderen die een snellere ontwikkeling doormaken.

Problemen worden in de meeste gevallen als eerste door de leerkracht gesignaleerd.

De leerkracht probeert door gerichte observatie van het kind het probleem te analyseren en verzorgt meestal de begeleiding.

Sociaal-emotioneel leren is van groot belang voor kinderen. Basisschool Op Dreef maakt gebruik van de methode Kwink.
De Kwink maakt gebruik van vijf gedragscompetenties die verwerkt zijn in de activiteiten. De methode Kwink is voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid.

Tevens hanteren we een protocol, een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen.
Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag. Wij maken die regels en afspraken zichtbaar, doordat er in elke groep een "contract" hangt met daarop duidelijk de regels van de groep. Er zijn ook een antipestcoordinator (juf Carla) en twee vertrouwenspersonen (juf Carolien en juf Jacqueline) aanwezig.

In augustus 2015 is de Wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband Brabantse Wal. De begeleiders Passend Onderwijs zijn voor advies en ondersteuning regelmatig bij ons op school aanwezig. Ook kan hulp ingeroepen worden van externe instanties, zoals de GGD, logopediste, Centrum Jeugd en Gezin (C.J.G.) enz.