Welkom op de site van basisschool Op Dreef te Putte

De naam van onze school is basisschool 'Op Dreef '. De naam van de school heeft te maken met de straat waarin de school staat nl. 'Hogebergdreef' en met de ontwikkeling van een kind. De school dateert van 1978. Basisschool Op Dreef ligt aan een vrij rustige straat, vlakbij het bos. Op het schoolplein zijn diverse speeltoestellen geplaatst, waarop de kinderen naar hartelust kunnen spelen. Recent heeft er er een verbouwing plaats gevonden en is de school zowel van binnen als van buiten aangepast aan deze tijd. Basisschool Op Dreef maakt deel uit van de koepelorganisatie Lowys Porquin Stichting.

De school telde per 01-10-2020 120 leerlingen. De school heeft 7 leslokalen, een lokaal voor de peuteropvang Op Dreef, een lokaal voor de buitenschoolse opvang Op Dreef, een speellokaal, een overblijf lokaal, een ruimte voor de intern begeleider, een teamkamer en een ruimte voor de administratie en directie. De kleuters hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal en de andere groepen in sporthal "De Biezen".

De belangrijkste taak van de school is uiteraard de zorg voor goed onderwijs, maar onze school is meer dan een instituut, dat alleen kennisoverdracht tot doel heeft. Ons onderwijs staat midden in de samenleving die gekleurd wordt door verschillende culturen, godsdiensten en levensbeschouwingen. De kinderen dienen met respect en tolerantie om te gaan met anderen, ook met mensen, die zich onderscheiden door een handicap, andere huidskleur, geloof of sekse. Hierbij maken wij onder andere gebruik van de methode Kwink, dit is een gerichte methode voor sociaal emotioneel leren. Goed onderwijs geven lukt niet zonder overleg met de ouder(s) / verzorger(s). Naast het mondeling overleg gebruiken wij het intern communicatiemiddel SocialSchools.  

De visie en missie van de school is in het voorjaar van 2015 herzien en is richtinggevend aan ons schoolplan voor de jaren 2019-2023.

                                                                                                                                                                                              Facebook